ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมกราคม 2563)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คือ

1. ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
2. ดร.รสติโชติ วรรณพบ

รายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้

1. การสอบ

(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

2. กำหนดการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP