ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับเครือฉวีวรรณ ผู้ส่งออกไก่่รายใหญ่ของไทยเมิ่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กับ เครือฉวีวรรณกรุ๊ป ณ สำนักงานบริษัท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
 
เครือฉวีวรรณกรุ๊ป เป็นธุรกิจของคนไทยที่เน้นด้านการผลิตไก่ครบวงจร และเป็นผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ของประเทศ โดยสามารถรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ บัญชี การตลาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องสหกิจศึกษาของอาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นเป้าหมายประการหนึ่งในการพัฒนาในระยะต่อไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000086519

TOP