ข่าวสมัครงาน

ผลการคัดเลือก ผู้ประสานงานโครงการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นางสาวชนกนันท์ กาญจนวิวิน

สำรอง
1.นางสาวกรรณิการ์ กรัตนุตถะ
2. นางจิราพร ธนอัญญาพร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP