ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สถาปนิก (สถาปัตยกรรมหลัก) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีสถาปนิก
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมหลัก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การเขียนแบบ Auto Cad และโปรแกรมนำเสนอ
- มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ ประมาณราคา และออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรมได้

2.2 สถาปนิก (ออกแบบตกแต่งภายใน) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีสถาปนิก
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมหลัก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การเขียนแบบ Auto Cad และโปรแกรมนำเสนอ
- มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ ประมาณราคา และออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรมได้

2.3 นายช่างเทคนิค (สถาปัตยกรรมหลักหรือตกแต่งภายใน) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโยธา/ สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม/ช่างก่อสร้าง/ ช่างสถาปัตย์/ช่างโยธา
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสถาปัตยกรรมหลักหรือตกแต่งภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การเขียนแบบ Auto Cad และโปรแกรมนำเสนอ
- มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ ประมาณราคา และออกแบบงาน ด้านสถาปัตยกรรม

2.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีประสบการณ์ในงานธุรการหรืองานบริหารสำนักงาน
- มีทักษะความสามารถในการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือนอกเวลาทำการได้


3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไข ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


4. ภาระงาน

4.1 ตำแหน่งสถาปนิก
1) ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2
2) สรุปเอกสารรายงานประจำวัน (Daily Report, Daily request) เอกสารประจำ สัปดาห์ (Weekly Report)
3) ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของสัญญา
4) ตรวจสอบเอกสารการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา
5) ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้
6) แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและลุล่วงตาม เป้าหมาย
7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
1) ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2
2) สรุปเอกสารรายงานประจำวัน (Daily Report, Daily request) เอกสารประจำ สัปดาห์ (Weekly Report)
3) ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนของสัญญา
4) ตรวจสอบเอกสารการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา
5) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ตำแหน่งพนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1) งานจัดการประชุมการตรวจการจ้าง การประชุมประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
2) จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำเอกสารประกอบสำหรับการประชุมต่าง ๆ
3) งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานความก้าวหน้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ของโครงการ
4) จัดระบบเอกสารต่าง ๆ ของรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ของงานโครงการ
5) จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ
6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


5. อัตราค่าจ้าง

- ตำแหน่งสถาปนิก อัตราเดือนละ 19,000 บาท
(กรณีมีประสบการณ์มหาวิทยาลัยจะพิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มรวมแล้วไม่เกิน 23,000 บาท)
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราเดือนละ 12,990 บาท
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเดือนละ 17,400 บาท


6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542


8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ส่วนอาคารสถานที่ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-38655 โทรสาร 0-7567-3888 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งสถาปนิก)
8.4 สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
8.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีสถาปนิก (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งสถาปนิก)
8.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญ ประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว


9. การสมัคร

9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13–18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


10. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม


11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย


12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้ 12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP