ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม Walailak Startup Boot Camp #1อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม Walailak Startup Boot Camp #1 ดังนี้

1 ยูอัลเฟรต อาลี
2 นายธนกฤต บุญเทียม
3 นายพิสิฐ กลสามัญ
4 นางสาวซูนัยเร๊าะ คาเร็ง
5 นูรอัยนี เหละดุหวี
6 วันฮารีสา หาญทะเล
7 นางสาวไรหนับ หมัดอะดัม
8 นางสาวอรัญญา เอ้งฉ้วน
9 นางสาวศิรภัสร พันธนิตย์
10 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวังยศ
11 มัชรินทร์ นรบุตร
12 นูรุลซาฟีลาร์นาเรีย เบ็ญจ์วรรณมาศ
13 นูรซามิล การะเจ็ง
14 จุฑามาศ สุทธิการ
15 ขนิษฐา แสนจินดา
16 จุฬาวรรณ สุขมี
17 นุรมัยซารา ปูตะ
18 มาริษา บาโง
19 นางสาวสุทธิดา สนธิคุณ
20 นายพิสุทธิ์ ภัททิยากุล
21 นายจิรานุวัฒน์ วงศ์พรัด
22 การัณยภาส เล้าศิลป์ไพศาล
23 Upeksha Habarakada
24 ฐาปกรณ์ ขรัวทองเขียว
25 นางสาวพราวพิลาศ ขวัญเมือง
26 นางสาวนินุรฟาฮินดา เบ็ญนิโซ๊ะ
27 ประวิณ ยอดวิทยา
28 นางสาวนิฮูสนียะห์ นิฮะ
29 นาซูฮา อารีย์
30 ฮัสซัน ดาราแม
31 Victor kibiwot
32 นางสาววลัยลักษณ์ เพ็ชรแก้ว
33 เจษฎา สืบกระพันธ์
34 นางสาวจิดาภา นครพัฒน์
35 นางสาวจุฑามาศ ทองสง
36 นางสาวชนากานต์ แก้วดำ
37 นางสาวกัลยรัตน์ รัตนพันธ์
38 กัญญ์ชลา เรืองทิพย์
39 บุญญาธิดา พรหมเนตร
40 นางสาวปัญญพัฒ รักษาเเก้ว
41 กรรณิการ์ น้อยประทุม
42 ลัดดาวัลย์ หนูอ่อน
43 นางสาวนริศรา สุพาวัตร
44 ลัดดาวัลย์ หนูอ่อน
45 อัสลัม มารีกานิง
46 นส.อัส​มะ​ห์​ ยูโสะv 47 ณัฐภัทร เจียรบุตร
48 บุญญาธิดา พรหมเนตร
49 นางสาวพรพรรณ ปัจฉิมพิหงค์
50 นายรชา จินา
51 นางสาวศิลศิรัตน์ ประทุม
52 นางสาวสุนิศา แซ่เอี่ยว
53 นางสาวอลิศรา นกเขา
54 นางสาวอาริยา ปราณประเสริฐ
55 นางสาวรุจีรัตน์ ไชยรัตน์
56 นางสาวธิติยา เสียมไหม
57 นางสาวภานุมาศ ไทยภักดี
58 นางสาวรัตนาภรณ์ อารีชล
59 นางสาวหทัยนันญ์ ด้วงสง
60 นางสาวชาริณี เบ็ญอ้าหมาด

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อพบกันวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเริ่มเวลา 08.30-17.00 น. ณ WU Co-Working Space ตึกนวัตกรรม แต่งกายชุดสุภาพ
ฟรีอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยง และเงินรางวัล
#WEDA #StartupWalailak

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/StartupWalailak/

TOP