ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.วลัยลักษณ์ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป

-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
-สัญชาติไทย
-มีทักษะการให้บริการ หรือมนุษย์สัมพันธ์
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน และยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. ภาระงานของตำแหน่งผู้ช่วยงานบำรุงรักษา

- นำส่งรายได้ฟิตเนส ซาวน่าประจำวัน เข้าบัญชีเงินฝาก
- ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย ตรวจความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ฟิตเนส ซาวน่า อ่างน้ำวน (กรณีชำรุดแจ้งซ่อม)
- จำหน่ายคูปองผู้มาใช้บริการ พร้อมบันทึกรายได้ประจำวัน
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. อัตราค่าจ้าง รายวันๆ ละ 315 บาท

5. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 12.00- 21.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ฝ่ายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ เวลา สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ทางเว็บไซตhttps://intranet.wu.ac.th/th"
สอบปฏิบัติทักษะ
หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ เวลา สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศผลการคัดเลือก แจ้งให้ทราบในวันสอบคัดเลือก
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก
(โปรดนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชี ธนาคารกรุงไทย อย่างละ 1 ฉบับ)
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

11. เงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
- ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน หรือตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนี้จะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
- การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP