ข่าวสมัครงาน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขายและบริการ ง สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขายและบริการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก
นางสาวนิภา สุทธิบูลย์

สำรอง
1. นางสาวนิตยา ไชยโย
2. นางสุนิษา เต๊ะสนู
3. นางสาวกมลทิพย์ ประทานทรง

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP