ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ สังกัดศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒๕๕5 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวปทิตตา เพ็งจันทร์
002 นายเอกพงศ์ ยิ่งยวด
003 นางสาวบุศรา คงสนิท
004 นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ
005 นางสาวอรพรรณ คีรีสุทธิ์
006 นางสาวเกสร คชินทรโรจน์
007 นายอัตชัย หวันกะเหร็ม
008 นางสาวลลิภัทร บัวเชย
009 นางสาวเลิศลักษณ์ อุ้มชูวัฒนา
010 นายมะกือรี สาแม็ง
011 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
012 นายเริงศักดิ์ พันธมาศ
013 นางสาวอารยา โต๊ะอิสอ
014 นางสาวทิพย์อรุณ ชูสวัสดิ์
015 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
016 นางสาวภัทรวดี มีบางไทร
017 นางสาวนารีรัตน์ เกศแก้ว
018 นายศรเดช คำแก้ว
019 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
020 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์
021 นางสาวปิยาพัชร เพชราภรณ์
100 นายชัยวิทย์ เลี้ยงประเสริฐ

2. หลักสูตรการสอบ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
๓. วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบวิชาภาษาไทย
- เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP