ข่าวทั่วไป

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโมคคลาน อาคารบริหาร ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดังนี้

 

1. นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จบการศึกษา 3 ปี สองภาคการศึกษา (นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี) จำนวน 37 คน2. นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย นายเสรีรัตน์ แก้วคง นางสาวปิยะวรรณ เกษรสิทธิ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชศาสตร ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) และนายอัสมาดี มาน๊ะ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รางวัลเหรียญทองและถ้วยทอง ลำดับ 1 ของประเทศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award" (I-New Get Award 2020) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเกษตรและอาหาร โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและหัวหน้าศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร และอาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา3. นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวฮาลีหม๊ะ สะหม้อ และ นางสาวอาซีย๊ะ มะปิ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล Special Prize ในผลงาน "กรรมวิธีเตรียมผงสีย้อมจากจุลินทรีย์" จาก บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Senior Fellow และ Fellow ดังต่อไปนี้
ระดับ Senior Fellow ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.อีวาน พิมพ์โลฟสกี (วิทยาลัยนานาชาติ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยะอมรพันธุ์ (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
3. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ (สำนักวิชาศิลปศาสตร์)
ระดับ Fellow ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช (สำนักวิชาการจัดการ)ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP