ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วภาคใต้ให้ความสนใจอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างคับคั่งเมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ" รุ่นที่ 3 ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นกระบวนการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และเพื่อกระตุ้นให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งพื่อให้ครูผู้ภาษาอังกฤษสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
 
การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.สายสวาท เกตุชาติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมจำนวน 28 ท่าน ต่างให้ความสนใจเนื้อหาวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร และชื่นชมวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้สำหรับการสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 
ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ จะดำเนินการจัดอบรมในครั้งต่อไปในช่วงเดือนมีนาคม 2556 หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-673532, 075-075-673509 - 10

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP