ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UTHM เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมฯศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman, Deputy Vice-Chancellor (Academic and International) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาหารือแนวทางนการทำกิจกรรมความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบ MOU ต้นฉบับ ซึ่งได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จาก Prof. Dr. Ismail Abdul Rahman รองอธิการบดีของ UTHM ด้วย

จากผลการหารือระหว่างกัน พบว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัย UTHM มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันจึงมีความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) สามารถไปสหกิจศึกษาที่ UTHM ได้ทั้งในศูนย์ IT และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมด้านต่างๆ

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มวล. สามารถขอเข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมของ UTHM เพื่อการวิจัยได้ โดย มวล. สนับสนุนเพียงค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการร่วมกันได้

3. โครงการ Visiting Professor (Staff Exchange) สามารถทำได้ในหลายรูปแบบดังนี้

3.1 Collaborative Research โดยบุคลากรของ มวล. สามารถไปทำวิจัยระยะสั้น โดยรูปแบบการสนับสนุนจะเป็นแบบ 50:50 คือ มวล. และ UTHM สนับสนุนทุนฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
3.2 การเชิญ Visiting Professor มาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว

4. การพัฒนารูปแบบการสอนในบางวิชาที่สามารถเรียน online ได้ โดยมีแนวทางการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Washington Accord เพื่อนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอนึ่ง มหาวิทยาลัย Universiti Tun Hussein Onn Malaysia หรือ UTHM ตั้งอยู่ที่เมือง Johor ประเทศมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ รองลงมาจาก UM, UTM, UPM, USM , UKM/NUM, UITM/MUT และ IIUM และอันดับที่ 1378 ของโลก จากการจัดอันดับของ World University Ranking เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์


ประมวลภาพ


TOP