ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รายงานปิดโครงการ “การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช” ระยะที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีโครงการนำเสนอผลงานทั้งสิ้นจำนวน 15 โครงการ

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้วางโจทย์การทำงานบนฐานอาชีพของเกษตรกร 3 อาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คือ อาชีพการทำนาข้าว อาชีพการทำไร่จาก และอาชีพการปลูกพืชผัก โดยได้รับเกียรติจาก นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายธเนศ มณีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ ๔๑ สำนักงาน กปร. นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ พี่เลี้ยงหลักของมหาวิทยาลัยจาก สกสว. นายศุภชัย อักษรวงศ์ อดีตหัวหน้ากลุ่มขยายผลฯ ศูนย์อำนวยการลุ่มน้ำฯ นายการุณ แปลงรัตน์ ผอ.ศูนย์อำนวยการลุ่มน้ำฯ นายปัญญพงษ์ สงพะโยม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายขยายผล ศูนย์อำนวยการลุ่มน้ำฯ ผศ.โพยมพร รักษาชล และ ผศ.สาทินี วัฒนกิจ มทร.ศรีวิชัย รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://iri.wu.ac.th/?p=12152&lang=th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://iri.wu.ac.th

TOP