ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงประมาณ 1000 คน เข้าร่วมถวายทานไฟให้แก่พระภิกษุ 63 รูป ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้ถือปฏิบัติ และสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมอันมีค่าให้คงอยู่สืบไป

รศ.ดร.ศราวุธ กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 92 ซุ้มอาหารได้ร่วมนำอาหารคาวหวานมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการร่วมบุญกุศลที่สำคัญยิ่งของชาวอำเภอท่าศาลา ในการได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านการให้หรือการบริจาค ฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับตนเองและสังคม สนองตอบนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประกาศแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กรอบคิด“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”ด้วย

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงหนังตะลุงมโนราห์ และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา โดยประชาชนที่เข้าร่วมร่วมได้ร่วมกันทำบุญเพื่อพัฒนาลานธรรม จำนวน 48,605.75 บาทด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพ โดย นางสาววรฤทัย อุดใหม่ นักศึกษาช่วยงานสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP