ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อาจารย์สุนทร บุญแก้ว เป็นตัวแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในพิธีลงนามความร่วมมือ"หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล" ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี
 
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม แนะนำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ และพิธีมอบตำรา "วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือ Introduction to MICE Industry" ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนเริ่มพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล โดย นายธงชัย ศรีดามา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมฯ
 
จากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้รับประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชาการจัดการ หากรายวิชาดังกล่าวมีบรรจุไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 2549) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 2555) นอกจากนี้ นักศึกษาจากหลักสูตรและสำนักวิชาอื่นๆ ที่เลือกเรียนวิชาดังกล่าวเป็นหนึ่งวิชาในกลุ่มรายวิชาโทก็จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบรรจุไว้ในการจัดทำและประเมินคุณภาพ มคอ. 3 ของรายวิชาดังกล่าวต่อไป
 
การลงนามความร่วมมือ สามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานและความเข้มแข็งที่สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกส่วนใหญ่ในสมาคมพันธมิตรทั้ง 3 แห่งของสำนักงานส่งเสริมการประชุมฯ มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน และมีสมาชิกบางส่วนที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ มีความยินดีที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้ามาร่วมงานและร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยให้เป็นผู้นำในภูมิภาคต่อไปอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร ประธานกรรมการสหกิจศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้เดินทางไปร่วมงานด้วย เพื่อประสานงานเครือข่ายสหกิจศึกษาของสำนักวิชา ซึ่งคาดว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าจะต้องผลักดันและขับเคลื่อนให้นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการได้มีโอกาสไปสหกิจในองค์กร/หน่วยงานที่สามารถแข่งขันอาเซียนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP