ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติดระดับดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นหน่วยงานรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ประเภทสถานศึกษาระดับดีเด่น ประจำปี 2562 และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบแก่ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่นด้านการรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดด้วย

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหายาเสพติดเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในฐานะแม่ข่ายของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอบบน และในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อป้องปรามหรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าว พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรจัดขึ้น ณ ศาลาร้อยปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=20576

TOP