ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปั้นนักพัฒนา Application สู่ธุรกิจซอฟแวร์บน Smartphone

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปั้นนักพัฒนา Application สู่ธุรกิจซอฟแวร์บน Smartphone โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียน 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร ก : พัฒนา Aplication บนระบบปฎิบัติการ Android เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา Application ตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง และสามารถนำไปใช้งานได้จริงบนระบบปฏิบัติการ Android

อบรมตั้งแต่วันที่1-4 กันยายน 2555
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2555
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 24 สิงหาคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษามัธยมตอนปลาย หรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี
2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี
3. เป็นผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์หรือมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
เกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตร ข : ปั่นความสำเร็จธุรกิจซอฟแวร์บน Smartphone โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักสูตร ข : ปั่นความสำเร็จธุรกิจซอฟแวร์บน Smartphone เน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะทางด้านธุรกิจ เข้าใจการตลาด การจัดการองค์กร การบริหารการเงินและการลงทุน เข้าใจรูปแบบการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล จุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจด้านซอฟแวร์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจากตัวแทนภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ

อบรมตั้งแต่วันที่15-17 กันยายน 2555 และ วันที่ 22-23 กันยายน 2555
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ วันที่ 14 กันยายน 2555
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 14 กันยายน 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผ่านการอบรมจากหลักสูตร ก หรือ
2. เป็นผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์ หรือมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
เกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้สิทธิให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ฟรีตลอดการอบรม

สมัครได้ที่ คุณหทัย เหมทานนท์(แหม่ม) โทรศัพท์ 075-673574 โทรสาร 0 7567 3572 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: wu-stsp.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wu-stsp.wu.ac.th/

TOP