ข่าวทั่วไป

ประกาศขายพัสดุชำรุดรายการเครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส (Contact Plate Freezer)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด รายการเครื่องแช่เยือกแข็ง
แบบแผ่นสัมผัส (CONTACT PLATE FREEZER) จำนวน 1 เครื่อง ซื้อมาแล้วประมาณ 10 ปี (รูปตามเอกสารแนบ) กำหนดราคาขายขั้นต่ำราคาเครื่องละ 20,000 บาท โดยมีวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายดังนี้

1.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเสนอราคาซื้อต่อหน่วยโดยวิธีการเขียนใบเสนอราคาตามที มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ราคาที่เสนอซื้อต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ใดเสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

2.ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจะต้องชำระเงินสดมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของราคาที่เสนอซื้อใน วันที่ชนะการเสนอราคาซื้อ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการ หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

3.เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อได้ชำระเงินครบแล้ว จะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุด้วย ค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบ

4.หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสนอเป็นการรวมตัวกันกด ราคาซื้อหรือเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการขายในครั้งนั้น ผู้เสนอราคาซื้อจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5.กำหนดให้ดูสภาพจริงของเครื่องในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. และเสนอราคาซื้อเวลา 10.30 น. ในวันเดียวกัน ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 3

ผู้สนใจซื้อหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่นางสาววรรณา มัคราช โทรศัพท์ 0 7567 3779


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/dps-20120618-095118-hIToh.pdf

TOP