ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 3" เรื่อง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาวิชาการ "สมุนไพรเพื่อชีวิต" ครั้งที่ 3 ปี 2555 เรื่อง "ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร" ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.00 น.ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้นในส่วนของการศึกษาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสมุนไพรแต่ละชนิดในทางคลินิก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และพัฒนาการใช้สมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
 
1) การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาจากสมุนไพรทางคลินิกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย ภญ.รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 
2) งานวิจัยเพื่อพิสูจน์สรรพคุณตำรับสมุนไพรและสมุนไพรเดี่ยวในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย ภญ.รศ.ดร.สุวรรณ ธีระวรพันธ์ และ ภญ.รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 
3) อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน โดย ภญ.ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 
4) เสวนาหัวข้อ ประสบการณ์ แนวคิด และทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพภาคใต้ตอนบน โดย ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่), ภญ.พุทธิดา โภคภิรมย์ (ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี) และตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วมณีสมุนไพร (ผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช) ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 โทรศัพท์ 0-7567-2808-10 โทรสาร 0-7567-2814 หรือที่ E-mail: suwimon.bo@wu.ac.th หรือ suriyon.ui@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pharmacy.wu.ac.th

TOP