ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ให้ทุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี จำนวนกว่า 250 ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 258 ทุน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ปกครอง มุ่งหวังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข “เพราะกุญแจแห่งความสำเร็จ คือ การศึกษา” และจะได้นำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในด้านนี้อย่างมากจึงได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 258 ทุน แบ่งเป็น ทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 185 ทุน 2) โครงการทุนนักโภชนาการประจำศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ทุน 3) โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม จำนวน 10 ทุน 4) โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา จำนวน 10 ทุน 5) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 10 ทุน 6) โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 ทุน และ 7) โครงการทุนเพชรน้ำหนึ่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักนักศึกษา จำนวน 31 ทุน

นอกจากนี้ยังมี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาและทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th >เลือกเมนู โครงการเรียนฟรีและโควตาที่นั่งเรียน และ https://dsa.wu.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 5 และส่วนกิจการนักศึกษา โทร.0 7567 3142 หรือ 0 7567 3148-9 (ในวันและเวลาทำการ)

ข่าวโดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP