ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา MBA ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 15 ส.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ แผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตร 2 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค.55
 
หลักสูตรมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมในด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของประเทศ

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7722-5260-3,089-6521251 http://surat.wu.ac.th

สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-2208, 0-7567-2203 http://mba.wu.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139 หรือสมัครผ่าน Website: http:// graduate.wu.ac.thไม่เสียค่าใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mem-mba-srt55.php

TOP