ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานฯ ระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และส่งเสริมเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงบอก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ส่งเพลงบอกเข้าร่วมประกวดระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๔ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐ คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) จำนวน ๒๐ คณะ

การประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการประกวดเป็นดังนี้

1.ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่    
โรงเรียนวัดสระไคร
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายฤทธิกร  ไกรช่วย
๒. เด็กชายภูเบศร์  อินนุพัฒน์
๓. เด็กชายทวีศักดิ์  สังข์ทอง
๔. เด็กชายอภิสิทธิ์ ดำแจ่ม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่    
โรงเรียนวัดสระเพลง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายยุทธการ  สุดตะระ
๒. เด็กชายธิติพงศ์  กรดแก้ว
๓. เด็กชายพีระพัฒน์  สุดตะระ
๔. เด็กหญิงพณัฐดา รอดสุข

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้แก่    
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑)
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายคุณากร  ประมุข
๒. เด็กชายพงศธร  ผอมดำ
๓. เด็กหญิงกนกพร  โปณะทอง
๔. เด็กชายชวิชญ์  มิตรปล้อง                                 

รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่    
โรงเรียนบ้านพรุแชง (คณะที่ ๒)
อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
๑. เด็กหญิงสุนันทา  ชูขันธ์
๒. เด็กหญิงปรมาภร  ปรางทอง
๓. เด็กหญิงวันศิริ  นุ้ยศิริ
๔. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเหลือ

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่    
โรงเรียนบ้านพรุแชง (คณะที่ ๑)
อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี
๑. เด็กชายจักรกฤษ  ปรางทอง
๒. เด็กชายศิริโชค  โนระดี
๓. เด็กชายภูวนาท  เชิงสวัสดิ์
๔. เด็กชายอนุพล  พรมศรีแก้ว

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๒)
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายภูริณัฐ  เมฆมณี
๒. เด็กชายกฤตยชญ์  มูสิกะ
๓. เด็กชายวีรชัย  คงผอม
๔. เด็กชายกตัญญู  บุษบา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ได้แก่   
โรงเรียนเชียรใหญ่
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สังข์ช่วย
๒. เด็กหญิงจารุณี  โกเมศ
๓. เด็กชายนัฐพล  แก้วช่วย
๔. เด็กชายปวีณวัฒน์ สุขแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้แก่    
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๑)
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงญาธิดา  จันทรรัตน์
๒. เด็กหญิงอัญมณี  ช่วยนุ่น
๓. เด็กหญิงสุริษา  รอดขวัญ
๔. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วหัวไทร

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่    
โรงเรียนบ้านพรุแชง
อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี
๑. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชีวะ
๒. เด็กหญิงศรีสุดา  หอยทอง
๓. นางสาวมัทริญยา  อ่อนชื่นจิตร
๔. นางสาวแก้วตา ชูลี

รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่    
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายธนัญชัย  จันทร์คง
๒. เด็กชายสุกิจ  เลื่อนลอย
๓. เด็กชายธนาเทพ  คงมี
๔. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักบัวทอง        


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP