ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงาน วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ '๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๘.๓๐ น.ลงทะเบียน รับหนังสือที่ระลึก วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๕ หนา ๑๒๕ หน้า
๙.๐๐ พิธีรับโล่รางวัลพระราชทานฯ เพลงบอกเยาวชน และร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นรับโล่เชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
๑๐.๐๐ น. ฟังปาฐกถา "สตรีในวรรณคดีและสังคมไทย"
ธนฐัช กองทอง (ภิญโญ กองทอง กรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ผู้อยู่เบื้องหลังบทละครกันตนา และนักเขียนนวนิยาย)
๑๐.๔๐ น. ฟังเสวนาเรื่อง "สตรีที่ข้าพเจ้ารู้จัก"
จเด็จ กำจรเดช (กวีซีไรต์วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๔)
พรชัย โชติวรรณ (ไข่นุ้ย นักจัดรายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์)
บัญญัติ สุวรรณแว่นทอง (หนังน้องเดียว)
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ
(พักกลางวัน)

๑๓.๐๐ น. ฟังการนำเสนอเรื่อง "สมเด็จพระนางมัทรีจากวรรณคดีสู่เพลงพื้นบ้าน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ
๑๔.๓๐ น. ฟังเสวนาประสาศิลปิน "สตรีที่เป็นแม่"
ศุภกร วงค์เมฆ (วงตุด นาคอน) นักร้องระดับชาติ นครฯแต่ก่อน
อาจารย์ทวี พลายด้วง
ไทย ลากูน
อาจารย์สมใจ สมคิด ดำเนินรายการ
๑๖.๐๐ น. ชมชุดการแสดง "สตรีผู้เป็นแม่" วงตุด นาคอน (ศุภกร วงค์เมฆ) และ วง
ดนตรีไทย ลากูน
๑๖.๓๐ น. ปิดกิจกรรม วันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

 


TOP