ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางดวงพร เดชรัตนวิไชย หัวหน้าส่วนแผนงาน นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ และนางสาวสุเมตตา อุราโรจน์ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางสุภาวดี สารพงษ์ ส่วนแผนงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
โอกาสเดียวกันนี้ คณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP