มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี