ข่าวทั่วไป

ขอยกเลิกการประกวดวงดนตรีสากลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสากลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavisrus (2019-nCov) ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavisrus (2019-nCov) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอยกเลิกการประกวดวงดนตรีสากล รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=21375

TOP