ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารฟิสิกส์ไทย

บทความวิชาการเรื่อง ฟิสิกส์ของการสะท้อนกลับจากการกระทบของหยดของเหลว โดย นายคามิน กาญจนาประดิษฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ นายศุภกฤษณ์ สร้อยสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ร่วมกับ ดร.พรรณศิริ ดำโอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารฟิสิกส์ไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563

รูปแบบการกระจายของน้ำเมื่อตกกระทบพื้นผิวเป็นสิ่งที่สังเกตได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์สะท้อนกลับของหยดของเหลวช่วยให้มีความเข้าใจฟิสิกส์ของของเหลว แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และการสืบสวนในทางนิติวิทยาศาสตร์จากการกระเด็นของเลือด

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความวิชาการเรื่องนี้ได้ที่ http://wjst.wu.ac.th/index.php/thaijphys/issue/view/203

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/thaijphys/issue/archive

TOP