ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทาน

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และส่งเสริมเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงบอก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ส่งเพลงบอกเข้าร่วมประกวดระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๔ คณะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐ คณะ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) จำนวน ๒๐ คณะ ผลการประกวดเป็นดังนี้

๑.ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสระไครอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายฤทธิกร ไกรช่วย
๒. เด็กชายภูเบศร์ อินนุพัฒน์
๓. เด็กชายทวีศักดิ์ สังข์ทอง
๔. เด็กชายอภิสิทธิ์ ดำแจ่ม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดสระเพลง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายยุทธการ สุดตะระ
๒. เด็กชายธิติพงศ์ กรดแก้ว
๓. เด็กชายพีระพัฒน์ สุดตะระ
๔. เด็กหญิงพณัฐดา รอดสุข

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (คณะที่ ๑) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายคุณากร ประมุข
๒. เด็กชายพงศธร ผอมดำ
๓. เด็กหญิงกนกพร โปณะทอง
๔. เด็กชายชวิชญ์ มิตรปล้อง
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระแชง (คณะที่ ๒) อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
๑. เด็กหญิงสุนันทา ชูขันธ์
๒. เด็กหญิงปรมาภร ปรางทอง
๓. เด็กหญิงวันศิริ นุ้ยศิริ
๔. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเหลือ

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุแชง (คณะที่ ๑) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
๑. เด็กชายจักรกฤษ ปรางทอง
๒. เด็กชายศิริโชค โนระดี
๓. เด็กชายภูวนาท เชิงสวัสดิ์
๔. เด็กชายอนุพล พรมศรีแก้ว

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๒) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายภูริณัฐ เมฆมณี
๒. เด็กชายกฤตยชญ์ มูสิกะ
๓. เด็กชายวีรชัย คงผอม
๔. เด็กชายกตัญญู บุษบา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงขวัญฤทัย สังข์ช่วย
๒. เด็กหญิงจารุณี โกเมศ
๓. เด็กชายนัฐพล แก้วช่วย
๔. เด็กชายปวีณวัฒน์ สุขแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะที่ ๑) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงญาธิดา จันทรรัตน์
๒. เด็กหญิงอัญมณี ช่วยนุ่น
๓. เด็กหญิงสุริษา รอดขวัญ
๔. เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วหัวไทร

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุแชง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
๑. เด็กหญิงศรินทิพย์ ชีวะ
๒. เด็กหญิงศรีสุดา หอยทอง
๓. นางสาวมัทริญยา อ่อนชื่นจิตร
๔. นางสาวแก้วตา ชูลี

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
๑. เด็กชายธนัญชัย จันทร์คง
๒. เด็กชายสุกิจ เลื่อนลอย
๓. เด็กชายธนาเทพ คงมี
๔. เด็กชายณัฐวุฒิ รักบัวทอง

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๐ ปี)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยชุมชนพื้นบ้านศรีวิชัย อ. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
๑. นางสาวอุบลวรรณ อรชร
๒. นางสาวปสวรรณ ศักดิ์จาย
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ ปะนะรัตน์
๔. เด็กหญิงเปรมกมล ทองอยู่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ เยาวชนโรงเรียนบ้านบางแรด อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
๑. นายปฏิภาณ ห่อเพชร
๒. นายณัฐพล ไตรรัตน์
๓. เด็กหญิงเกษรา สินชู
๔. เด็กหญิงจันทร์จิรา หมวดหยู

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
๑. นางสาวธนนันท์ ลาภอนันต์ตระกูล
๒. นางสาวศิริวรรณ รอดสุด
๓. นางสาวสลิลทิพย์ พุฒิวณิชย์
๔. นางสาววารินทิพย์ ฤทธิพรัด

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดกะเปียดร่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านครูออย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
๑. นางสาววรางคณา หมื่นราช
๒. นางสาวขนิษฐา จันทร์เกลี้ยง
๓. นายณัฐวุฒิ เพชรประพันธ์
๔. เด็กชายศราวุธ รัศมี

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมนาคบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
๑. นายจารุพงษ์ สุขมงคล
๒. นายปรมัตถ์ ทองธวัช
๓. นายวัชรินทร์ เย็นทั่ว
๔. นางสาวผกามาศ รักไทยทอง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP