เชิญสมัครอบรมเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่น 5 วันที่ 16-17 ส.ค.55 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี