ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครอบรม "การออกแบบการวิจัย รุ่น 1" วันที่ 2 - 4 พ.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบการวิจัย รุ่น 1 ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
หลักสูตรการออกแบบการวิจัย มุ่งเน้นพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย สามารถออกแบบการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของตัวแปรเพื่อทำให้ผลการวิจัยมีความชัดเจน และนำความรู้ไปใช้ออกแบบการวิจัยในสาขาของตนเองได้
 
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร การกำหนดปัญหาและคำถามวิจัย การกำหนดกรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดการวิจัยเพื่อประเมินนโยบายและโครงการ เทคนิคการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลแนวใหม่เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของนโยบาย/โครงการ/นวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น
 
วิทยากรบรรยาย โดย ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
- นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สมัครเป็นทีม 2 คน จ่ายเพียงคนละ 2,500 บาท
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
 
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-design-tesis1.php

TOP