การประกวดเพลงบอกเยาวชน และร้อยกรอง ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สร้างหน่อเนื้อเพลงบอก และกวีน้อยร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย