สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มวล. จัดการประชุมวิชาการประจำปี "กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1"