ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มวล. จัดการประชุมวิชาการประจำปี "กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1" 
หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดประชุมวิชาการประจำปี "กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1" เรื่อง Updates in Physical Therapy Management for Individuals with Stroke ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน
 
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดในภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง Updates in Physical Therapy Management for Individuals with Stroke มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มความรู้ความสามารถทางวิชาการแก่นักกายภาพบำบัด เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นสถาบันเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการกายภาพบำบัด และการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีความทันสมัยระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง Updates in Physical Therapy Management for Individuals with Stroke ในวันนี้ และได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัดในภาคใต้ที่จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ว่า การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ประเด็นหลักเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและการผิดปกติของหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือผู้ป่วยที่เป็นลิ้นหัวใจขาดเลือดกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 690 ต่อ 100,000 คน ของประชากร ส่วนวิธีป้องกันคือ ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรตรวจสุขภาพประจำปีในเรื่องของความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน และควรดูแลสุขภาพของตัวเองในเรื่องของการออกกำลังกาย การกิน ควรเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ มีเส้นใยสูง ควรควบคุมความเครียดและอารมณ์ ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 
อนึ่ง การประชุมวิชาการประจำปี "กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1" เรื่อง Updates in Physical Therapy Management for Individuals with Stroke จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 โดยมีนักกายภาพบำบัดในภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม จำนวน 52 คน

ประมวลภาพ

TOP