ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลการประกวดประเภทต่างๆ เป็นดังนี้

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : นายสุเมธ สุขพิทักษ์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ : นางสาวอาทิมา ดุมลักษณ์
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
สหกิจศึกษา : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ : นางสาวนันธิกาญจน์ ประเสริฐอุ้ย
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
สหกิจศึกษา : บริษัท พาเนลพลัส จำกัด

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวกุลณัฐ ศรีภูมิราช
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวพรรณภา พรหมจันทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : นางสาวเวทิตา เลี่ยมแก้ว
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา : ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ : นายสหรัฐ สวนสำราญ
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
สหกิจศึกษา : บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ สุระพันธ์
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
สหกิจศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวภัทรมน หมะหลี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวรุ่งรวิน ทองมูล
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สหกิจศึกษา : บริษัท พาเนลพลัส จำกัด

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : นายวีระพงศ์ ทัพสุวรรณ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
สำนักวิชา : สารสนเทศศาสตร์
สหกิจศึกษา : บริษัท เฟิร์สคลาส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ : นางสาวสุทินา ปิ่นศิริ
สาขาวิชา : ไทยศึกษาบูรณาการ
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
สหกิจศึกษา : โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ : นางสาวนูรียา เศรษฐรักษา
สาขาวิชา : อาเซียนศึกษา
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
สหกิจศึกษา : Hanoi University

รางวัลชมเชย
ชื่อ : นางสาวแพรวนภา สิงห์โตทอง
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
สหกิจศึกษา : มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย

ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ : นางสาวทิพานัน ด้วงสุข
นางสาวนิสิตา ชูมณี
สาขาวิชา : อาเซียนศึกษา
สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
สหกิจศึกษา : Museum Rudana

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ : นายอารีฟ แวมิง
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
สหกิจศึกษา : Institute for Computational Cosmology, University of Durham

อนึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันคัดเลือกระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบน และระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
ประมวลภาพ

TOP