ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ (ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ (ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2) ในตำแหน่งสถาปนิก (สถาปัตยกรรมหลัก) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งสถาปนิก (ออกแบบตกแต่งภายใน) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะที่ 2 สังกัดส่วนอาคารสถานที่ (ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- ตำแหน่งสถาปนิก (สถาปัตยกรรมหลัก) คือ นายสวัสดี ทิพย์เสภา
- ตำแหน่งสถาปนิก (ออกแบบตกแต่งภายใน) คือ นายสุรสิทธิ์ เวทย์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลัง

 


TOP