ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ม. วลัยลักษณ์จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี บำเพ็ญประโยขน์ ทำความสะอาดลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเลือกสถานที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน โดยได้ร่วมกันกวาดใบไม้ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณลานวัด

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาสังคมด้านการเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็น “ปณิธาน”ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็น “คนดีและคนเก่ง”

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/EconWalailakUniversity/?__tn__=kC-R&eid=ARAZUVeL2RMTqvf1

TOP