ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสนามกีฬาทุกสนามตามประกาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (covid - 19 ) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ข้อ 2.1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 ประกอบด้วย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ฟิตเนสและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงของดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ตั้งแต่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 ในส่วนของพนักงานของมหาวิทยาลัยยังคงทำงาน ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถาม โทร. 075 - 673 000 ต่อ 5718 ,5719

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sport.wu.ac.th/?p=1161

TOP