ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งนิติกร งานนิติการและพัฒนากฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน/กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายดิจิทัล/กฎหมายปกครอง
- มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาตให้เป็นทนายความ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น การจัดทำนิติกรรมสัญญา การสอบสวน การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีอื่น ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

2.2 ตำแหน่งนิติกร งานสอบสวนและวินัย จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน/กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายดิจิทัล/กฎหมายปกครอง
- มีใบประกอบวิชาชีพอนุญาตให้เป็นทนายความ
- มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น การสอบสวน การจัดทำนิติกรรมสัญญา การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีอื่น ๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 ตำแหน่งนิติการ งานนิติการและพัฒนากฎหมาย

(1) งานนิติกรรมสัญญา
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญา ยกร่างและจัดทำสัญญา
- ควบคุมการทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) งานสอบหาข้อเท็จจริงทั่วไป/สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/สอบสวนวินัย
(การกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินมหาวิทยาลัย การกระทำผิดวินัยของบุคลากร)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ทำหน้าที่กรรมการและหรือเลขานุการ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนข้อกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนแก่พนักงานและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) งานข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง)
- ตรวจร่างและยกร่าง
- รวบรวม วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา วินิจฉัย วิเคราะห์และทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

(4) งานวินัยนักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาการกระทำผิดวินัยของนักศึกษาเข้าข่ายระเบียบข้อบังคับใดของมหาวิทยาลัย

(5) งานดำเนินคดีแพ่ง
- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธการชำระหนี้ และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานกรณีมหาวิทยาลัยหรือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลย และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
- ผู้แทนคดีและประสานงานในการดำเนินคดีจนถึงที่สุด
- ผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความทั้งก่อนดำเนินคดีและในระหว่างดำเนินคดี
- แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(6) งานดำเนินคดีอาญา
- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในความผิดอาญา
- ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(7) งานบังคับคดี
- บังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
- ติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
- รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(8) งานติดตามทวงถามลูกหนี้
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อให้ชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัย
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาเงื่อนไขการชำระหนี้ การผ่อนผันการชำระหนี้ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญารับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(9) งานพัฒนากฎหมายมหาวิทยาลัย

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ตำแหน่งนิติการ งานสอบสวนและวินัย

(1) งานสอบหาข้อเท็จจริงทั่วไป/สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่/สอบสวนวินัย
(การกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินมหาวิทยาลัย การกระทำผิดวินัยของบุคลากร)
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ทำหน้าที่กรรมการและหรือเลขานุการ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนข้อกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนแก่พนักงานและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัยและทำความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนเสนอมหาวิทยาลัย

(2) งานข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง)
- ตรวจร่างและยกร่าง
- รวบรวม วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา วินิจฉัย วิเคราะห์และทำความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

(3) งานวินัยนักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาการกระทำผิดวินัยของนักศึกษาเข้าข่ายระเบียบข้อบังคับใดของมหาวิทยาลัย

(4) งานดำเนินคดีแพ่ง
- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉยหรือปฏิเสธการชำระหนี้ และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานกรณีมหาวิทยาลัยหรือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลย และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
- ผู้แทนคดีและประสานงานในการดำเนินคดีจนถึงที่สุด
- ผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความทั้งก่อนดำเนินคดีและในระหว่างดำเนินคดี
- แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(5) งานดำเนินคดีอาญา
- ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในความผิดอาญา
- ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(6) งานบังคับคดี
- บังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
- ติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
- รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(7) งานติดตามทวงถามลูกหนี้
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ผิดสัญญาลาศึกษาต่อให้ชดใช้เงินคืนแก่มหาวิทยาลัย
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาเงื่อนไขการชำระหนี้ การผ่อนผันการชำระหนี้ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญารับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- รายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(8) งานนิติกรรมสัญญา
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญา ยกร่างและจัดทำสัญญา
- ควบคุมการทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(9) งานพัฒนากฎหมายมหาวิทยาลัย

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง

- วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
- วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 23,000 บาท
(สำหรับเนติบัณฑิต ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาโท)

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพอนุญาตให้เป็นทนายความ จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการ
สมัครตามข้อ 8 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์
ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีการอื่นใดตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 7 เมษายน 2563
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP