ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชากาาร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕63 ตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/๒๕63 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวภัทรวดี โชคโชติธนัน

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องบรรยาย 4 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาเข้ารับการสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP