COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกับข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ความโดยสรุป กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการฝึกงานทุกรูปแบบและให้จัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องงดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในขณะนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 จึงออกประกาศให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการได้ไม่เกินวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 จากนั้นให้สิ้นสุดปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และให้หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดจัดกิจกรรมทดแทนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. ให้นักศึกษาทำโครงงาน/งานจากสถานประกอบการเดิมในลักษณะการทำงานจากนอกสถานที่หรือจากที่บ้าน (Remote Work หรือ Work From Home) หรือ
2. ให้นักศึกษาทำโครงงาน/งานเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรเห็นสมควร หรือ
3. ให้หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทราบ
4. กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1 -3 ได้ ให้หลักสูตรประสานกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ ให้หลักสูตรกำหนดอาจารย์ดูแลนักศึกษาทุกคน โดยให้ส่งรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ดูแลมายังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 และการประเมินผลการศึกษาให้ทางหลักสูตรดำเนินการประเมินและส่งผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศนี้ ให้ทางหลักสูตรหารือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นรายกรณีไป
TOP