ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/๒๕63 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ ศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายกมล สุรินทร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP