ข่าวสุขภาพและกีฬา

ประกาศขยายเวลาปิดศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( เพิ่มเติม )

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และประกาศคณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลาการบังคับใช้เพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 เมษายน 2563

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอขยายเวลางดให้บริการสนามกีฬาทุกสนาม ( เพิ่มเติม ) จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงทำงานตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 075 673 000 ต่อ 5718,5719

TOP