ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือด้านแพทยศาสตร์ กับ Toho Universityมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือทางด้านแพทยศาสตร์ กับ Toho University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ร่วมกัน
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี วศิณานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ กับ ศาสตราจารย์ เคน ทากามัทสึ (Professor Ken Takamatsu) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ Toho University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Professor Hidechika Matsui, Director of International Communication Center นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตลอดจนคณาจารย์ของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
 
โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวต้อนรับคณะจาก Toho University ว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ กับ Toho University ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ถือเป็นการริเริ่มความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่จะมีร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีวินัย เอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรอบรู้และทุ่มเทเพื่อการรักษาผู้ป่วย
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ ทฤษฏี และมีความเชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติ ทั้งนี้เชื่อว่า Toho University น่าจะมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน การลงนามความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้จึงถือเป็นการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับบัณฑิตแพทย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิต คณาจารย์ ตลอดจนการวิจัยทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของชุมชนและของประชากรของโลก
 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี วศิณานุกร กล่าวว่า ถึงแม้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นสำนักวิชาใหม่สำหรับการจัดหลักสูตรแพทยศาสตร์ แต่การจัดการเรียนการสอนนั้นเต็มไปด้วยทีมคณาจารย์ที่มีคุณภาพ นักศึกษาแพทยศาสตร์มากกว่า 80% ในขณะนี้ผ่านการสอบใบอนุญาตใน Part 1 แล้ว สำนักวิชายังคงพัฒนาความเป็นมาตรฐานและคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์จะได้รับการส่งไปฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Toho University ในครั้งนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาของเราจะได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์เพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
 
ศาสตราจารย์ เคน ทากามัทสึ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ที่นำเสนอข้อมูลของ Toho University ได้อย่างดี โดยทางมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่ ม.วลัยลักษณ์ และขอถือโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในรอบ 20 ปี สิ่งที่ Toho University ปรารถนา คือเห็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ทุกคนเป็นแพทย์มืออาชีพที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีคุณธรรม การลงนามความร่วมมือในวันนี้จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าทั้ง 2 สถาบันจะได้พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งในระยะเริ่มต้นทาง Toho University ยินดีรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 2 คนไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางด้านแพทยศาสตร์ที่ Toho University นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Joint Collaboration Program with South East Asian Country) เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล (Global Standard)" อีกด้วย
 
สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกันทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบอื่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ การจัดโครงการวิจัย การจัดสัมมนา/ประชุมร่วมกัน การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้านแพทย์ศาสตร์ร่วมกัน การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆที่เห็นว่า ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเป็นประโยชน์ร่วมกัน อีกด้วย
 
อนึ่ง Toho University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีความเชื่อมโยงกับ Medical Center 3 แห่งในประเทศ คือ OMORI (972 เตียง) OHASHI (468 เตียง) และ SAKURA (451 เตียง) ที่นักศึกษาแพทยศาสตร์สามารถไปฝึกงานได้ Toho University ประกอบด้วยคณะวิชา 4 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งในปีค.ศ. 1925 บนพื้นฐานของจุดเน้นในความเป็น Nature, Life and Man Toho University มีความภาคภูมิใจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากกว่า 3 หมื่นคนออกไปรับใช้สังคม
 
บันทึกความร่วมมือ http://masterorg.wu.ac.th/file/iro-20120724-132102-XGZ8L.pdf


TOP