ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรพิเศษ : เรียน เสาร์-อาทิตย์) และ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (เรียน วัน-เวลา ราชการ) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเชิงบูรณาการในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ website : http://sph.wu.ac.th

สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครออนไลน์ https://entry.wu.ac.th/graduate/

การคัดเลือก
1. พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศ
2. นำเสนอแนวคิดการทำวิทยานิพนธ์ที่สนใจ และการสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์ E-mail ppanatda@wu.ac.th โทร 0-7567-2189
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th

TOP