ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์มอบรางวัลการประกวดยางแผ่นดิบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดยางแผ่นดิบคุณภาพดี ซึ่งจัดขึ้นในงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยผลการประกวดเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนรินทร์ ปุญโญ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนตะโก จำกัด ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายสันต์ พละศึก กรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังลุง จำกัด ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสวนโชว์ จำกัด ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ นายจามิน ชูบัวทอง และ นาย,วิม ผกากรอง ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประมวลภาพ

TOP