ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการสวนยางพาราแบบครบวงจร ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามประกาศหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการสวนยางพาราแบบครบวงจร ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร ขวัญแก้ว

ในการนี้ ขอให้ นายเกรียงไกร ขวัญแก้ว ติดต่อกลับไปยัง ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

TOP