ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  นั้น

บัดนี้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณณฑิต โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบุคคลมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

1 น.ส.อัสมาต์ ใจเที่ยง  แผน ก แบบ ก2 (ภาคพิเศษ)
2 น.ส.ขนิษฐา ยอดไทร  แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ)
3 น.ส.สุวรรณา แซ่อุ้ย  แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ)
4 น.ส.จิราวรรณ รอบคอบ  แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ)
5 นางปัญญ์ชลี โสตทิพย์  แผน ก แบบ ก1 (ภาคพิเศษ)
6 น.ส.บุศราวดี แสงสุวรรณ  แผน ก แบบ ก1 (ภาคพิเศษ)
7 นายภัสกร อ่อนแก้ว  แผน ก แบบ ก1 (ภาคพิเศษ)
8 น.ส.กุสุมา บุญชะนะ  แผน ก แบบ ก1 (ภาคปกติ)
9 น.ส.ณัฐมน จำปา  แผน ก แบบ ก1 (ภาคปกติ)
10 น.ส.กวินธิดา จีนเมือง  แผน ก แบบ ก1 (ภาคปกติ) 

กำหนดการสอบคัดเลือก  ดังนี้

1. ชี้แจงรายละเอียดการสอบ ซักซ้อมการใช้โปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการสอบ Online
    ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
2. สอบข้อเขียน 
    วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ผ่าน Online โดยโปรแกรม Google Forms  กรรมการสอบจะจัดส่งข้อสอบผ่านอีเมล์ของนักศึกษา
           โดยกำหนดเวลาชัดเจน ดังนี้
           วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 1 ชั่วโมง เวลาสอบ 13.00-14.00 น. ส่งข้อสอบเวลา 12.50 น. ส่งคำตอบภายในเวลา 14.10 น.
           วิชาภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง เวลาสอบ 14.00-15.00 น. ส่งข้อสอบเวลา 13.50 น. ส่งคำตอบภายในเวลา 15.10 น.
           วิชาสาธารณสุขพื้นฐาน 2 ชั่วโมง เวลาสอบ 15.00-17.00 น. ส่งข้อสอบเวลา 14.50 น. ส่งคำตอบภายในเวลา 17.10 น.
3. สอบสัมภาษณ์
   วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เช้า เวลา 09.00-12.00 น. , บ่าย เวลา 13.00 - 17.00 น. ผ่าน Online  โดยโปรแกรม Zoom กำหนดสอบสัมภาษณ์ท่านละ 30 นาที โดยจัดทำกำหนดการลำดับผู้เข้ารับ การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์มีขอบเขตเนื้อหา  ดังนี้
           Part 1 แนะนำตัวและประสบการณ์ทำงาน แรงจูงใจในการเรียน (ภาษาอังกฤษ)
           Part 2 กระบวนคิดเชิงวิพากษ์
           Part 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย
           Part 4 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำทางการสาธารณสุข
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

    วันที่  17  พฤษภาคม  2563
5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศ

    วันที่ 20  มิถุนายน  2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
 


 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP