COVID-19

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ บอกกล่าว มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โรค COVID -19

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บอกกล่าว มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โรค COVID -19

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=-cYMz-tWWbc

TOP