ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST ปีที่ 9 เล่มที่ 18 ออกเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสาร

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2012) ออกเผยแพร่ออนไลน์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 9 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th เป็นบทความในประเทศ 2 บทความ และบทความจากต่างประเทศ 7 บทความ ภายในฉบับประกอบด้วย บทความวิจัย 6 เรื่อง (Original Articles) บทความวิจัยสั้น 1 เรื่อง (Short Communication) และบทความปริทรรศน์ 2 เรื่อง (MiniReview) คือ

1. เรื่อง Knowledge in Goats in Thailand โดย Winai PRALOMKARN, China SUPAKORN, Dolrudee BOONSANIT (Walailak University)
2. เรื่อง A Revolution in Information Technology - Cloud Computing โดย Divya BHATT (Guru Gobind Singh Indraprastha University)

วารสาร WJST กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น 3-5 ท่าน และได้รับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลโดยกองบรรณาธิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (International Editorial Board) ผู้เขียนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของบทความ (Track paper) ได้ทางเว็บไซต์http://wjst.wu.ac.th

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ผู้ช่วยสอน นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือฯ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (Walailak J Sci & Tech) เพื่อเป็นเกียรติกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2555

ทั้งนี้ ในปี 2555 วารสาร WJST ได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบัน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI Centre) มีค่า TCI Impact Factor (2011) = 0.051 และมีค่า 3-Year TCI Impact Factor = 0.077 นอกจากนี้วารสาร WJST ยังได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น CAB Abstracts, EBSCOhost, AGRICOLA, Directory of Open Access Journals (DOAJ), JournalSeek, Electronic Journals Library, ThaiScience, Journal Link

ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3565-6 หรือ 08 9657 7163 หรือ website :http://wjst.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP