COVID-19

ประกาศเรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และประเทศต่างๆทั่วโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองและนักศึกษา จึงได้วางแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 


TOP