ข่าวเด่น

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดงานวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2555

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555” อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร ตรงข้ามอาคารปฏิบัติเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน คุณสมคิด พัฒนไทยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2553 ซึ่งประสบความความสำเร็จเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปีนี้ เป็นปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดงานเกษตรแฟร์ พร้อมกับงานวลัยลักษณ์วิชาการ 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ด้วย ซึ่งนอกจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในอื่นๆ แล้ว ยังมีหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดงานด้วย เช่น กรมปศุสัตว์ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เป็นต้น คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่มาร่วมงานทุกคน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวถึงการจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555” ว่า จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพื่อสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อีกทั้งยังช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และช่วยประชาสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2555” ประกอบด้วย นิทรรศการทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ คลินิกสัตว์น่ารัก การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลระบบปิดในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช อาหารเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร และการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้จากผลผลิตการเกษตรเพื่อผลิตพลังงานทดแทน เป็นต้น รวมทั้งนิทรรศการทางการเกษตรของศูนย์บริการวิชาการ และฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช และนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ การประกวดแข่งขันและสาธิตทางการเกษตร เช่น การแข่งขันกรีดยาง การประกวดเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร สาธิตการขี่ม้า การจับโค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาวิชาการ 2 เรื่อง คือ เรื่อง พัฒนาพันธุ์กุ้งเองทางรอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย และเรื่องอนาคตปาล์มน้ำมันไทย รวมทั้งการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและพรรณไม้ต่างๆ
 
โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร คุณสมคิด พัฒนไทยานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีดยาง ซึ่งผลการแข่งเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวัฒนา บัวเกิด เกษตรกร ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสำราญ บุญวิเศษ เกษตรกร ต.ทอนหงส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.จิรนันท์ ช้างนิล เกษตรกร ต.กะหรอ อ.นบพิตำ และรางวัลชมเชยได้แก่ นายชาญชัย เพชรสุริยา ต.ทรายขาว อ.หัวไทรและนายวินัย กาญจนภักดิ์ เกษตรกร ต.ทอนหงส์
 
อนึ่ง การจัดงานวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2555 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไซโต บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด สาขาท่าศาลา บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด บริษัท แกรนนูลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด บริษัท หาดทิพย์ บริษัท ไทย ยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด บริษัท โกรเบสท์คอโพเรชั่น จำกัด โรงกลึงสินทวี (วิทย์ พันธุวนิช) และร้าน ถาวรพารมณ์ ฟาร์มปากพูน

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP