ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เขียนบทความกึ่งวิชาการเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19 เผยแพร่ลงเว็บไซต์ The 101.World


ผู้ที่สนใจสามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://www.the101.world/the-new-deal-after-covid19/

 

โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://polscilaw.wu.ac.th/?p=3442

TOP