ข่าวเด่น

มวล.จัดสัมมนาวิชาการ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 3 ปี 2555 เรื่อง “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาวิชาการ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 3 ปี 2555 เรื่อง “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร” เพื่อร่วมฉลองครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักและให้ความสำคัญตามภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอย่างยิ่ง จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในวงกว้าง
 
การจัดสัมมนาวิชาการ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 3 ปี 2555 เรื่อง “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร” เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ซึ่งประยุกต์ใช้กับการวิจัย การเรียนการสอน ตลอดจนการนำไปใช้ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพความสามารถในการพัฒนางานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมั่นในการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานการสัมมนาในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปของ ยา อาหาร เครื่องดืม และเครื่องสำอาง ซึ่งเมื่อคิดมูลค่าแล้วมีมากมายมหาศาล ทั้งในด้านส่งออกและการนำเข้าสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ในการใช้ยาสมุนไพร เพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงการใช้สมุนไพร คือ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้
 
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการให้บริการและสร้างองค์ความรู้ทางด้านนี้ จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้นในส่วนของการศึกษาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสมุนไพรแต่ละชนิดในทางคลินิก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และพัฒนาการใช้สมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป
 
ภญ.รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายในหัวเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาจากสมุนไพรทางคลินิกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ ว่า การใช้ยาสมุนไพร ผู้บริโภคต้องมีความสนใจและใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนการผลิต และเน้นเรื่องการมีหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับความมีประสิทธิผล คุณภาพและความปลอดภัยในขบวนการผลิต เพราะถ้าขั้นตอนการผลิตดี วัตถุดิบดี คุณภาพประสิทธิภาพก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้นผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในการใช้ยาจากสมุนไพรได้ เพราะถ้าสมุนไพรไม่ดีจริง คงไม่มีผู้นิยมใช้มาถึงปัจจุบัน เนื่องจากหลักฐานการใช้สมุนไพรมีมานานกว่า 1,000 ปี ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสหกรรมสมุนไพรไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 48,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตปีละ 15-20%
 
“สมุนไพร คือ ของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับมวลมนุษยชาติ มนุษย์เราควรรู้จักใช้สมุนไพรในด้านการบำบัดรักษาโรค เราควรรู้จักประโยชน์และใช้อย่างอนุรักษ์ ก็จะทำให้ภูมิปัญญากับทรัพยากรอยู่กับเราตลอดไป”
 
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย "งานวิจัยเพื่อพิสูจน์สรรพคุณตำรับสมุนไพรและสมุนไพรเดี่ยวในบัญชียาหลักแห่งชาติ" โดย ภญ.รศ.ดร.สุวรรณ ธีระวรพันธ์ และ ภญ.รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) "อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน" โดย ภญ.ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และเสวนาหัวข้อ ประสบการณ์ แนวคิด และทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพภาคใต้ตอนบน โดย ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่) ภญ.พุทธิดา โภคภิรมย์ (ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี) และตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วมณีสมุนไพร (ผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช) ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การจัดสัมมนาวิชาการ “สมุนไพรเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 3 ปี 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากโรงพยาบาล ร้านยา สาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ประมาณ 200 คน

ประมวลภาพ

TOP